การส่งบทความต้นฉบับ

ผู้แต่งจะต้องทำการส่งบทความวิชาการ ไม่น้อยกว่า 4 หน้า และไม่เกิน 6 หน้า กระดาษ A4 จัดเรียงข้อความแบบ double-column เอกสารในรูปแบบของ PDF Submission (การบันทึกไฟล์เป็น PDF โดยการนำฟอร์นจากไมโครซอฟต์เวิร์ดบันทึกไปด้วย : คลิก) รูปแบบเอกสารจะต้องนำชื่อของผู้เขียน สังกัดของผู้เขียน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ และที่อยู่อีเมล์ออกจากต้นฉบับที่ส่งมา ต้นฉบับแต่ละฉบับต้องมีบทคัดย่อประมาณ 150 คำ บทความที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

NCIT2023 Format 

ดาวน์โหลด

: : การส่งบทความ (Online Submission) ผู้เขียนจะต้องเขียน และส่งบทความที่: paper submission

วันสุดท้ายสำหรับส่ง Special Session และ Tutorials Proposals (ขยายเวลา)>>>>>
ครั้งที่ 1:
ครั้งที่ 2:

ครั้งสุดท้าย:

>>>>>30 มิถุนายน 2566
>>>>>30 กรกฏาคม 2566
>>>>>31 สิงหาคม 2566
วันสุดท้ายสำหรับส่งบทความเพื่อพิจารณา (ขยายเวลา)>>>>>
ครั้งที่ 1:
ครั้งที่ 2:

ครั้งสุดท้าย:

>>>>>30 กรกฏาคม 2566
>>>>>31 สิงหาคม 2566
>>>>>15 กันยายน 2566
ประกาศผลการพิจารณา (ขยายเวลา)>>>>>
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2:
ครั้งสุดท้าย:

>>>>>15 กันยายน 2566
>>>>>30 กันยายน 2566
วันสุดท้ายสำหรับส่งบทความฉบับสมบูรณ์>>>>>>>>>>25 กันยายน – 25 ตุลาคม 2566
วันสุดท้ายสำหรับลงทะเบียนล่วงหน้า>>>>>>>>>>25 กันยายน – 25 ตุลาคม 2566
วันจัดงานประชุม>>>>>>>>>>15 – 17 พฤศจิกายน 2566